Conceptprogramma voor een politieke partij


Het hieronder volgende politieke conceptprogramma wordt speciaal in de aandacht aanbevolen van groepen Nederlanders die nieuwe partijvorming overwegen. Dit ter stimulering en als eventuele hulp bij het realiseren van hun voornemen.Algemene uitgangspunten:

De tegenstelling tussen “links” en “rechts” is grotendeels achterhaald.
        Wij zijn links door te menen dat de mens – via gezond verstand, wetenschap en een moraal van integriteit en zorg voor anderen – zijn lot in eigen hand moet nemen. Dit in plaats van zich te laten leiden door conventie, mythen of dogma’s. We stellen algemeen welzijn, vooruitgang en dus ook menselijke kwaliteit voorop.
        We zijn rechts door een streng beleid voor te staan tegenover wie deze bedreigen, zoals criminelen, asocialen en “probleemgevallen”. Diverse gevestigde belangen zoals kartels en vetogroepen bestrijden we om dezelfde reden, of ze nu “rechts” zijn of “links”.
        Het belangrijkste tekort van de gangbare politiek is het feit dat politici en regenten in de strijd om aanhang bij elk deelbelang of invloedrijk idee de indruk willen wekken dat zij erachter staan. Dit in plaats van duidelijk goed, kwaad, het algemeen belang en de waarheid voorop te stellen zoals zij die zien. Door dit sparen van kolen en geiten ontstaan vaagheid, gebrek aan daadkracht en massale desinteresse.


Praktische richtlijn:

Wanneer een probleem – verslaving, misdaad, werkloosheid, teveel WAO-ers, … – moeilijk grijpbaar blijkt, zie men allereerst over de grenzen, waar het ergens wellicht beter wordt benaderd. Denemarken heeft slechts 9.000 immigranten per jaar en illegalen kunnen zich er niet handhaven door een pasjesregeling. Noord-Rijn Westfalen lost zonder extra personeel driemaal zoveel misdrijven op als wij. België doet het beter en goedkoper in de gezondheidszorg en met de woningschaarste. Omringende landen hebben zeker de helft minder WAOers.


Concrete beleidsvoorstellen:

1. Bureaucratie en ondoorzichtigheid
Breng het aantal soorten belasting terug tot bijvoorbeeld vier: op inkomen, luxe goederen en schadelijke producten (alcohol, rookwaren,…), naast verder successierecht.
        Beperk het aantal aftrekposten tot enkele.
        Doe hetzelfde met de variatie in uitkeringen en subsidieregelingen.
        Sta alleen korte, doorzichtige (standaard)contracten toe, zonder “kleine lettertjes”.
        Screen alle wetten, regelingen, voorschriften en procedures op hun bevordering in redelijkheid van een morele en op vooruitgang gerichte samenleving. Waarschijnlijk kan het meeste worden gemist.en kan onder meer de snelheid van beleids- en vergunningsprocessen worden verveelvoudigd. (Voorbeeld: wat doen 300 commissies op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen?)

2. Het rechtsbestel
Sluit veelplegers voorgoed of tot hun 50ste op na hun derde ernstige of tiende lichte misdrijf. Besef: “Wie zacht is voor de wolven is wreed voor de schapen”. Wij kiezen voor de schapen.
        Geef in het recht waarheidsvinding en het verschil tussen goed en kwaad voorrang boven “privacy” of rechten van beklaagden die de waarheidsvinding belemmeren. Bijvoorbeeld vrijlating om een vormfout moet uitgesloten zijn.
        Verplicht advocaten onder ede om al het relevante wat zij weten over hun cliënten aan de rechter te melden, ook wat tegen hen pleit. Ook hier dient waarheidsvinding voorop te staan.
        Volg in het civiele recht het voorstel van jurist Brenninckmeier (inaugurele rede, 1993) om rechters, advocaten en beide partijen rechtstreeks en zonder veel formaliteiten in mondelinge discussie te brengen. Dit vermindert complicatie en werklast in hoge mate.
        De 150 personen die ten tijde van de moord op Theo van Gogh door de AIVD werden gevolgd, hadden toen merendeels al moeten zijn uitgewezen of geïnterneerd.
        Wettelijk verbod van het kraken van onroerend goed (het stelen van panden) en van fysieke
acties. Die laatste komen immers neer op dwang door minderheden buiten democratische wegen om en zijn in die zin een gematigde variant van terrorisme.

3. Drugsbeleid
Interneer verslaafden tot ze zijn afgekickt, in plaats van een half miljoen euro per jaar per verslaafde aan maatschappelijke kosten en schade te accepteren. Laat hen werken voor de kost. Besteed weinig energie aan de meestal onvindbare handelaren.

4. Woningnood
Verplicht de instanties in kwestie om binnen 6 maanden voor alle gemeenten een bestemmingsplan te produceren met per provincie een overvloed aan bouwgrond. Deze moet door betrokkenen zonder complicaties tegen iets boven landbouwprijzen van boeren kunnen worden gekocht. De overvloed zal redelijke prijzen en als regel vrijwilligheid mogelijk maken. Schaf alle tijdrovende inspraakregelingen af die geen duidelijke hinder of schade betreffen. Spelen die w(c)l een rol, dan kan een beslissing worden bereikt via de “methode Brenninckmeier” (zie boven).
        Binnen- en buitenlandse bouwers, evenals particulieren, dienen binnen twee weken een bouwvergunning te krijgen indien hun aanvraag esthetisch en qua aard past op de bouwgrond in het plan. (In vele Belgische gemeenten vormt dat geen probleem.) Volledige benutting van de bouwcapaciteit zal het gevolg zijn, gelet op de huidige woningnood en prijsinflatie.
        Momenteel is 14,5% van onze grond bestemd voor woningen, bedrijven en wegen. Verhoog dit zo nodig tot 18%. Eertijds werden – onder minister Bogaers – 160.000 woningen per jaar gebouwd, nu slechts 60.000.

5. Immigratie
Terugzending van alle probleemgevallen (criminelen, asocialen, overlastgevers, parasiteerders,…) waarbij dit (juridisch) mogelijk is; goedkope internering voor onbepaalde tijd van andere ongewenste vreemdelingen totdat ze zelf willen vertrekken. Verplicht hen tot arbeid; laat journalisten tot de kampen toe. Pas wetgeving aan en zeg verdragen op voorzover nodig.
        Stopzetting van huwelijksimmigratie van Derde-wereld-personen, met uitzondering van wie over hoge kwaliteiten beschikken.
        Directe terugzending van paspoortlozen. (Hoe komen deze in vliegtuigen?)
        Bevordering in internationaal verband van de opvang van asielzoekers in de eigen regio.
        Sterke publicitaire nadruk op het feit dat linkse partijen op langere termijn electoraal voordeel hebben van de immigratie van veel “zwakkeren”, die immers onevenredig vaak “progressief” stemmen. Dit verklaart veel van waarom die partijen een “soft” immigratiebeleid voorstonden en -staan, en tegenstanders daarvan verdacht maken
.
        Richtsnoer bij een te hervormen discriminatiewetgeving dient te zijn dat de vrijheid tot (afkeurende) meningsuiting over deelgroepen onverlet blijft, evenals die voor een speciale
aanpak van probleemcategorieën. Individuen hebben echter w(c)l het recht, bij gebleken persoonlijke kwaliteiten te worden beschermd tegen negatieve behandeling op andere gronden dan die kwaliteiten. Aansporing tot geweld en evenzeer groepsoverlast dienen veel strenger te worden bestraft. Denk verder aan gemakkelijke uitzetting, ook van buitenlanders die meer dan incidenteel een beroep doen op sociale voorzieningen of na bijvoorbeeld vier jaar onze taal nog niet goed spreken.

6. De economie
Voortgaande reductie van beperkende regels en praktijken in industrie, handel en landbouw, zoals werkklassificaties en -regels (afgezien van de veiligheid). Importmonopolies, onderlinge afspraken tussen bouwers, dealers enzovoort, en officieuze kartels dienen te verdwijnen.
        Maak het stichten van nieuwe bedrijven eenvoudig, onder andere door gemakkelijk ontslag van overtollig personeel, mede door de overheid gefourneerd durfkapitaal en afschaffing van de algemene verbindendverklaring van CAO’s en van bureaucratie. Ook hier moet vooruitgang prioriteit hebben boven deelbelangen.

        Afschaffing van het stakingsrecht, zoals in Zwitserland. Arbeidsconflicten worden beslecht door arbitrage die het algemene belang van groei en inflatiebestrijding vooropstelt aan dat van de conflictpartijen. Afbraak van de macht van vetogroepen en diverse andere gevestigde belangen (bijvoorbeeld beroepsorganisaties).
        Noch de bijna volledig vrije markt noch het socialisme is ideaal. (Vergelijk hier hoe in Oost-Azië al jaren een veel hogere groei wordt bereikt dan via (c)(c)n van die systemen pleegt te worden gerealiseerd.) De “vrije markt” rondom gezondheid en advocatuur in de VS is dan ook evenmin aanvaardbaar als de verstarring van de arbeidsmarkt in Duitsland en Frankrijk.
        Hoezeer het vrije spel van krachten voor de lange termijn tekortschiet blijkt ook uit het feit dat bij dit spel in de VS (en bij ons?) het beste intellect nu veelal niet gaat naar de technisch-wetenschappelijke research maar naar de juridische en financiële sectoren, hoewel research volgens onderzoek – o.a. van Nobelprijswinnaar Robert Solow – meer oplevert voor groei en vooruitgang.
        Beperk alle risicovrije inkomens tot bijvoorbeeld acht maal modaal.
        Schep extra mogelijkheden om inkomen, stress en optimale productie te ruilen voor meer vrije tijd.

7. Sociaal beleid
Het “Deense model” lijkt te prefereren: niet te karige uitkeringen tegenover de eventuele verplichting tot verhuizen, herscholing en strenge medische keuringen, evenals een soepel ontslagrecht.

8. Landbouw
Maak snel een einde aan een EU-systeem waarin 80% van de subsidie bij de 20% rijkste boeren terechtkomt. Steun individueel arme boeren op hun weg naar efficiëntere bedrijfsvoering of een ander beroep.

9. Onderwijs
Herstel ons onderwijsniveau door terugdraaiing van het gros van de hervormingen van de laatste decennia. Nodig zijn:
* Duidelijke en stabiele, naar niveau gedifferentieerde leerprogramma’s met corresponderende centrale eindexamens en overzichtelijke, coherente en transparante leerboeken;
* Systeem en afleidingen bij de exacte vakken, lijn en samenhang bij geschiedenisonderwijs en grammatica en woordenlijsten bij de vreemde talen; geen werkstukken, “zelf ontdekken” of projectonderwijs;
* Stilte en discipline in de klas;
* Kleine scholen zonder managers of bureaucratie; leraren geven alleen les en beoordelen vorderingen via proefwerken en rapportcijfers.

10. Staatkundige hervorming
Referenda over niet-technische problemen (niet over de Betuwelijn, wel over immigratie en misdaad), zodra 55% van de kiezers ze blijkens opiniepeilingen wenst.
        Deskundigen bepalen een duidelijke formulering van de vraagstelling.
        De propaganda voor de standpunten mag niet vanuit organisaties of particulieren financieel worden gesteund. Alleen niet-gekochte discussiebijdragen in de media zijn toegestaan.
        Een concreet onderwerp voor een referendum zou de vraag kunnen zijn of de mogelijkheden tot euthanasie voor zwaar gehandicapte jonggeborenen en voor ernstig demente bejaarden moeten worden verruimd, en hoeveel.

11. Ontwikkelingshulp
Verhoog de hulp tot 1% van het nationale inkomen, maar geef haar uitsluitend aan landen die de mensenrechten het beste respecteren, het minst corrupt zijn en bereid om de besteding van de hulp door de gevers te doen controleren. Dus geen hulp aan Nigeria of de Palestijnen, maar wel aan Costa Rica en ook aan rampgebieden, met controle op de aanwending van de gelden.

12. Eerlijk bestuur
Bij elke wet of regel die deelgroepen (landbouw, medici, apothekers, immigranten, gesubsidieerde instellingen,…) voordeel biedt, dient bij introductie te worden aangegeven wat deze de gemiddelde Nederlander kost.


C.W. Rietdijk
10 april 2006


Ga naar de Discussiepagina en reageer!


Return to Mainpage